Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Στοχεύει στην ικανοποίηση του δανειστή, δίχως τη συγκατάθεση του οφειλέτη. Ο τελευταίος προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, υφίσταται κρατικό καταναγκασμό. Αναλαμβάνονται υποθέσεις από το ευρύ πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως..

 

Προσωρινή δικαστική προστασία, και αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση κινητού ή ακινήτου.

Επιδόσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας,

Οι δίκες περί την εκτέλεση.

Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων,

Κατάσχεση κινητών και ακινήτων, ανατροπή κατασχέσεως.

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ένα εκτεταμένο στην εποχή μας φαινόμενο.

Αναγκαστική διαχείριση,

Άμυνα του εναγομένου, εκτέλεση της απόφασης, συνέπειες της επιβολής της.

Διατροφή του οφειλέτη και της οικογενείας του..

Διορισμός  διαχειριστή και αντικαταστάτη του.

Το αποκλειστικό ένδικο βοήθημα της ανακοπής (933 ΚΠολΔ)

Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της εκτέλεσης.

Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού μετά τους ν. 4335/2015 και 4472/2017.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.  Όργανο, χρόνος και τόπος του.

Αναστολή του πλειστηριασμού.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest