Εμπράγματο Δίκαιο

Ο  κλάδος  του Αστικού Δικαίου, που ρυθμίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων πάνω στα αντικείμενα.  Αναλαμβάνονται υποθέσεις από όλο το πεδίο του Εμπραγμάτου  Δικαίου, όπως:

Μεταβιβάσεις ακινήτων ,διεκδικητική αγωγή, αγωγή αποζημίωσης για καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος,

Συγκυριότητα, αγωγή διανομής κοινού πράγματος,

Επικαρπία, αγωγή διεκδικητική της επικαρπίας, αγωγή αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας

Γνωριμία του πελάτη με το ακατάσχετο από τους πιστωτές δικαίωμα της οίκησης, προστασία του δικαιώματος.

Προσημειώσεις, Υποθήκες, Μεταγραφές στο υποθηκοφυλακείο που ολοκληρώνουν την πώληση, ενέχυρο.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest